Циклові комісії

В 2010 році був відкритий коледж при Яготинському інституті МАУП, де випускники 9-х класів мають можливість вступати на денну форму навчання за такими спеціальностями: "соціально-правова робота", "фінанси" та "організація виробницта". По закінченню коледжу, студенти отримують диплом молодшого спеціаліста і при бажанні вступають до інституту відразу на 3-ій курс!

Анкета моніторингового дослідження адаптації студентів І курсу

Анкета «Самостійна робота студента»

Циклова комісія з Соціальної роботи

Проблема, над якою працює циклова комісія з соціальної роботи: «Підвищення якості знань та успішності студентів, використання інтерактивних методів навчання та інноваційних підходів, виховання демократично-орієнтованої, відповідальної і самодостатньої особистості з опорою на національну спадщину та загальнонародні традиції.»

Викладачі циклової комісії:

- орієнтують студентів на високу активність як на заняттях, так і в позааудиторний час;

- спонукають до колективної та самостійної діяльності;

- забезпечують процес оволодіння студентами науково-теоретичними знаннями;

- втілюють професійно-орієнтований підхід при навчанні майбутніх фахівців;

- створюють умови для їх творчої та пошукової діяльності.

Викладачі впроваджують у навчальний процесс:

- інтерактивні методи: ділові та рольові ігри, лекції-конференції, диспути, творчі зустрічі;метод взаємного контролю, робота в малих групах, метод проектів;

- мультимедійні засоби навчання: відеофільми, презентації, електронні підручники, тести тощо.

Педагогічні працівники активно працюють над:

- покращенням навчально-методичних комплексів з дисциплін;

- зростанням педагогічної майстерності;

Робота циклової комісії багатогранна, але мета одна - забезпечити суспільство висококваліфікованими, культурними та патріотичними фахівцями.

Проблема, над якою працює циклова комісія - втілення в навчально-виховний процес іноваційних технологій, підвищення педагогічної майстерності викладачів.

Методична робота циклу спрямована на:

  • вироблення єдиної педагогічної позиції, спільних цінностей, традицій з питань організації навчально - метадичної роботи;

  • розвиток педагогичної майстерності та професіналізму викладачів;

  • залучення викладачів циклу до участі в конференціях, педагогічних читаннях, методичних семінарах, виставках;

  • виявлиння, узагальнення, поширення педагогічного досвіту, обмін цінними методичними знахідками, впровадження досягнень педагогічного досвіту;

  • формування інноваційного середовища, активне користування інновацій у навчальному прцесі, іноваційно - творчий підхід до навчально-виховного процесу;

  • забезпечення законодавчого та інструктивно - методичного супроводу навчального прцесу.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «СОЦІАЛЬНА РОБОТА» Рівень вищої освіти:фаховий молодший бакалавр  Галузь знань: 23 Соціальна робота Спеціальність: 231 Соціальна робота

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Освітньо-професійної програми "Соціальна робота"Рівень вищої освіти: фаховий молодший бакалавр Галузь знань: 23 Соціальна робота Спеціальність: 231 Соціальна робота

Циклова комісія з Менеджменту та фінансів

Стратегічні завдання: Головним завданням циклової комісії з фінансів та менеджменту є забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців зі спеціальностей «Менеджмент», «Фінанси, банківська справа та страхування» за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Молодший спеціаліст». Стратегічною метою навчальної та наукової діяльності циклової комісії є формування нової освіченої та висококультурної генерації кваліфікованих фахівців економічної галузі.

Сучасній економічній галузі потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії з фінансових та облікових дисциплін - акумулювати всі нововведення, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до здобувачів вищої освіти.

Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.

Сучасній економічній галузі потрібні конкурентоспроможні фахівці, готові працювати в новому режимі, в нових умовах та за новими технологіями. Тому завдання циклової комісії з фінансових та облікових дисциплін - акумулювати всі нововведення, вивчати їх, порівнювати і доносити їх до здобувачів вищої освіти.

Випускники працюють на підприємствах різних форм власності, в акціонерних товариствах, спільних підприємствах, концернах, страхових компаніях, банках, підприємствах торгівлі, контрольно-ревізійних службах, аудиторських фірмах на посадах: головного бухгалтера, бухгалтера, касира, помічника аудитора, інспектора податкової служби, спеціаліста кредитного та операційного відділів банківських установ.

Наукова та навчально-методична діяльність:

Головним напрямком навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії з фінанасів та менеджменту є підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців економічної галузі, що відповідають вимогам і потребам ринкової економіки.

Викладачі циклової комісії активно співпрацюють з кафедрою економіки та управління Яготинського інституту МАУП, проводять спільно з ними різні наукові заходи; упроваджують інноваційні форми і методи навчання: проведення дискусій, колоквіумів, конференцій, круглих столів. Регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Менеджмент»  ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ: фаховий молодший бакалавр ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ: 07 Управління та адміністрування 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН Освітньо-професійної програми "Менеджмент" Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 073 Менеджмент Рівень вищої освіти: фаховий

 ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «Фінанси, банківська справа та страхування» ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИЙ СТУПІНЬ: фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 072 Фінанси, банківська справа та страхування галузі знань 07 Управління та адміністрування 

НАВЧАЛЬНИЙ ПЛАН "Фінанси, банківська справа та страхування" Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Спеціальність: 072 Фінанси, банківська справа та страхування 

Циклова комісія з Загальноосвітніх та гуманітарних дисциплін

Циклова комісія загальноосвітньої та гуманітарної підготовки створена з метою забезпечення викладання фундаментальних дисциплін та дисциплін природничо-наукового циклу.
Головна мета роботи циклової комісії полягає в забезпеченні успішності студентів, поліпшенні якості підготовки молодших спеціалістів, покращенні навчальної та виховної роботи зі студентами. Мета буде досягнена через поліпшення:

  • методичної роботи кожного викладача - члена комісії;

  • підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагальнення і розповсюдження передового педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

  • вдосконалення та розробки методичних комплексів та використання технічних засобів у навчально-виховному процесі;

  • організації самостійної роботи студентів.

Важливим напрямом роботи циклової комісії є організаційна та виховна робота, спрямована на формування духовності, національної самосвідомості молоді та гармонійний розвиток сучасної особистості.

Наукова та навчально-методична діяльність:

Напрямком навчальної та наукової діяльності викладачів циклової комісії загальноосвітньої та фундаментальної підготовки є підготовка за новітніми технологіями кваліфікованих фахівців що відповідають сучасним ринковим вимогам і потребам.

Викладачі циклової комісії загальноосвітньої та гуманітарної підготовки активно співпрацюють з кафедрою фундаментальної підготовки Яготинського інституту МАУП, проводять спільні наукові заходи; упроваджують інноваційні форми і методи навчання. Регулярно публікують статті у фахових виданнях, беруть участь у наукових конференціях міжнародного й загальнонаціонального рівнів.

Яготинський інститут МАУП © 2018 Усі права захищені.
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!