Вчена рада

Для розгляду найважливіших питань діяльності Інститут створюється Вчена рада, не менше 75 відсотків загальної чисельності складу якої становлять наукові, науково-педагогічні працівники Інституту та представник від студентської ради.

Вчену раду Інститут очолює її голова, який обирається на термін повноважень Вченої ради.

До складу Вченої ради Інституту за посадами входять:

 • Ректор

 • Декани факультетів

 • Головні фахівці факультетів

 • Головний бухгалтер

 • Голова відбіркової комісії

 • Начальник юридичного відділу

 • Голова студентської ради.

За рішенням Вченої ради Інституту до її складу можуть входити керівники робочих та дорадчих органів, створених в Інституті.

До складу Вченої ради входять також виборні представники за наступними квотами:

 • які представляють наукових, науково-педагогічних працівників та обираються з числа завідувачів (начальників) кафедр, професорів, докторів наук, докторів філософії − по 1 представнику від кожного факультету (інституту, обсерваторій) та НДЧ;

 • виборні представники, які представляють інших працівників Інституту, і працюють у ньому на постійній основі - 2 особи від усіх підрозділів;

 • виборні представники аспірантів, докторантів, слухачів, асистентів-стажистів − 2 особи від усіх факультетів,інститутів обираються конференцією трудового колективу Інституту за рекомендаціями конференцій трудових колективів факультетів інститутів Інституту;

 • керівники виборних органів первинної профспілкової організації (студенти) - 3 особи обираються профспілковими органами Первинної профспілкової організації Інституту;

 • керівники органів студентського самоврядування Інституту − 3 особи обираються студентами (курсантами). Представники з числа працівників Інституту обираються конференцією трудового колективу за поданням структурних підрозділів, у яких вони працюють.

Персональний склад Вченої ради Інституту затверджується наказом ректора терміном на 5 років.

Вчена рада Інституту:

 • визначає стратегію і перспективні напрями розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності Інституту;

 • розробляє та подає Конференції трудового колективу проект Статуту Інституту, а також рішення про внесення змін і доповнень до нього;

 • визначає систему та затверджує процедури внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

 • затверджує освітні програми та навчальні плани для кожного рівня вищої освіти та спеціальності;

 • ухвалює рішення з питань організації освітнього процесу, визначає терміни навчання на відповідних рівнях;

 • ухвалює фінансовий план і річний фінансовий звіт Інституту;

 • ухвалює рішення про розміщення власних надходжень у територіальних органах центрального органу виконавчої влади у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів або в банківських установах;

 • ухвалює, за поданням ректора Інституту, рішення про утворення, реорганізацію та ліквідацію структурних підрозділів (крім Військового інституту та Інституту управління державної охорони);

 • обирає за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, професорів, директора бібліотеки, керівників філій;

 • затверджує, відповідно до законодавства, зразок і порядок виготовлення власного диплома про вищу освіту, положення про процедуру й підстави для його видачі випускникам, а також зразки, порядок виготовлення, процедуру і підстави для видачі випускникам подвійних дипломів;

 • ухвалює основні напрями проведення наукових досліджень та інноваційної діяльності;

 • оцінює науково-педагогічну діяльність структурних підрозділів;

 • присвоює вчені звання професора, доцента та старшого дослідника і подає відповідні рішення на затвердження до атестаційної колегії центрального органу виконавчої влади у сфері освіти і науки;

 • приймає остаточні рішення про визнання іноземних документів: для зарахування вступників на навчання, про вищу освіту, наукові ступені та вчені звання під час прийняття на роботу педагогічних, наукових, науково-педагогічних та інших працівників;

 • має право вносити подання про відкликання ректора, яке розглядається Конференцією трудового колективу Інституту, за підставами, передбаченими законодавством, контрактом;

 • затверджує положення про робочі та дорадчі органи Інституту;

 • визначає повноваження вчених рад факультетів/інститутів відповідно до напрямів їх освітньої діяльності;

 • розглядає інші питання діяльності Інституту відповідно до його Статуту.

Рішення Вченої ради Інституту вводяться в дію наказом ректора.

Яготинський інститут МАУП © 2018 Усі права захищені.
Створено за допомогою Webnode
Створіть власний вебсайт безкоштовно!